خطوط اختصاصی

قیمت خطوط اختصاصی با پیش شماره ۳۰۰۰ (ریال)
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت غیررند (ریال) قیمت رند
۱ ۳۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ استعلام شود
۲ ۳۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۹۰۰,۰۰۰ استعلام شود
۳ ۳۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ استعلام شود
۴ ۳۰۰۰XXXXX ۹ استعلام شود استعلام شود
۵ ۳۰۰۰XXXX ۸ استعلام شود استعلام شود
قیمت خطوط اختصاصی با پیش شماره ۵۰۰۰ (ریال)
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت غیررند (ریال) قیمت رند
۱ ۵۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ استعلام شود
۲ ۵۰۰۰XXXXXXXXX ۱۳ ۱۷۰,۰۰۰ استعلام شود
۳ ۵۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۳۵۰,۰۰۰ استعلام شود
۴ ۵۰۰۰XXXXXXX ۱۱ ۵۵۰,۰۰۰ استعلام شود
۵ ۵۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۶۵۰,۰۰۰ استعلام شود
۶ ۵۰۰۰XXXXX ۹ ۱,۵۰۰,۰۰۰ استعلام شود
۷ ۵۰۰۰XXXX ۸ ۳,۰۰۰,۰۰۰ استعلام شود
قیمت خطوط ثابت (۰۲۱ و ۰۲۶)(ریال)
ردیف نوع شماره نمونه شماره ارقام تعداد ارقام قیمت (ریال)
۱ متناظر ۲۱XXXXXXXX ۱۰ ۸۵۰,۰۰۰
۲ متناظر ۲۱XXXXX ۷ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۳ متناظر ۲۱XXXX ۶ ۶,۶۰۰,۰۰۰
۴ غیرمتناظر ۲۱۰۰۰XX ۷ ۴ الی ۶ میلیون تومان
۵ غیرمتناظر ۲۱۰۰۰XXX ۸ ۳ الی ۴ میلیون تومان
۶ غیرمتناظر ۲۱۰۰۰XXXX ۹ ۵,۰۰۰,۰۰۰ - ۸,۰۰۰,۰۰۰
۷ غیرمتناظر ۲۱۰۰۰XXXXX ۱۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ - ۷,۰۰۰,۰۰۰
۸ غیرمتناظر ۲۱۰۰۰XXXXXX ۱۱ ۲,۵۰۰۰,۰۰۰ - ۳,۰۰۰,۰۰۰
۹ غیرمتناظر ۲۱۰۰۰XXXXXXX ۱۲ ۱,۵۰۰۰,۰۰۰ - ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ غیرمتناظر ۲۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۳ ۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۱ غیرمتناظر ۲۱۰۰۰XXXXXXXXX ۱۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۲ غیرمتناظر ۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ متناظر شهرستان ۲۱۰۰۰XXXXXXX ۷ ۹۰۰,۰۰۰
* با خرید پنل و نرم افزار یک خط عمومی ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ به صورت عمومی و مشترک در اختیار تمام کاربران برای ارسال پیام انبوه اختصاص داده می شود.
* دریافت پیامک در کلیه خطوط بدون هزینه میباشد.